تونل

  سیستم های امنیتی در تونل باید قادر به شمارش خودروهای ورودی و خروجی، تشخیص تصادف، تشخیص دود و اعلان و اطفا حریق به همراه تهویه مناسب باشند. به محض مشاهده باید به اپراتور سیستم هشداد داده شود تا اقدامات ایمنی به سرعت در محل صورت پذیرد.

  سیستم نظارت تصویری پیشنهادی

  Autodome IP 7000 HD

  Part No. : VG5-7230-EPC4

  DINION IP 7000 HD

  Part No. : NBN-73023-BA

  Server Recording DIVAR IP 7000

  Part No. : DIP-7080-00N