خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ما پاسخگو هستیم

مجموعه الکترو محافظ مهر به عنوان پیمانکار عمومی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های جریان ضعیف با تکیه بر کارد متخصص خود مصمم است با استقرار، اجرا و حفظ سیستم های نوین مدیریتی به بهبود مستمر و اثربخش در همه زمینه ها اقدام نموده و به اهداف ذیل نایل گردد :

– ارتقاء سطح رضایت مشتری

– ارتقاء شطح کیفی منابع انسانی

– حضور و گسترش فعالیت های مجموعه در بین الملل

– افزایش و جذب مشتریان جدید

– بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت

– رسیدگی سیستماتیک به شکایت مشتریان از طریق واحد CRM

– اجرای پروژه ها در چارچوب زمانبندی شده و با کیفیت مورد انتظار کارفرما

– تبدیل شدن مجموعه الکترو محافظ مهر به قطب حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

– استفاده بهینه از منابع انرژی

– اجرا وحفظ الزامات قانونی مرتبط باجنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت

– آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان درجهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیتهای شرکت وارتقاء کار گروهی

– توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای سازمانی

– حفظ وارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده باتوجه به نیازها و خواسته های مشتریان