دوربین مداربسته Panasonic – تحت شبکه

دوربین مداربسته Panasonic – دام تحت شبکه

mainphoto (1)

WV-SFV631L

Full HD / 1,920 x 1,080 60 fps H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic

mainphoto (3)

WV-SW352

SVGA / 800 x 600 H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic

mainphoto (2)

WV-SW355

HD / 1,280 x 960 H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic

mainphoto (4)

WV-SW158

Full HD / 1,920 x1,080 H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic

mainphoto (6)

WV-SFR631L

Full HD / 1,920 x 1,080 60 fps H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic

mainphoto (7)

WV-SF548

Super Dynamic Full HD Vandal Resistant Dome Network Camera

mainphoto (6)

WV-SFR311

HD / 1,280 x 720 60 fps H.264 Vandal Resistant Network Camera featuring Super Dynamic

mainphoto (7)

WV-SF335

HD/ 1,280 x 960 H.264 Fixed Dome Network Camera

mainphoto (4)

WV-SF135

HD/1,280 x 960 H.264 Dome Network Camera with 2x Extra Zoom