برخی از مهمترین پروژه های انجام شده

مجموعه الکترو محافظ مهر مفتخر به اجرای بیش از صد ها پروژه بزرگ در سطح ملی می باشد که برخی از مهمترین کارفرمایان در تصویر ذیل آمده است.